ยังไม่มีรายการใดในกลุ่ม
  [ ]
ยังไม่มีรายการใดในกลุ่ม
  [ ]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/04/2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) 24/04/2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%) 29/01/2561
สำรวจการใช้ระบบ Internet ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี 4/01/2561
แจ้งจัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย 04/01/2561
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ – ส่งนักเรียน 4/01/2561
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28/12/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนยที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ICU 27/12/2560
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาา 2560 26/12/2560
จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 20/11/2560
ขอเชิญประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27/10/2560
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 27/10/2560
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่) 27/10/2560
การจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 27/09/2560
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ค่าครุภํณ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีที่ประสบอุทกภัย 27/09/2560
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียน 27/09/2560
การจัดเก็บข้อมูลชั้วัดที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการสึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รอบ 12 เดือน 27/09/2560
สำรวจและจัดทำประมาณราคาประกอบการของบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ระบบประปาภายในโรงเรียน 18/09/2560
การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุด รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 4/09/2560
จัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 1/09/2560
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน 30/08/2560
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 21/08/2560
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 21/08/2560
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 21/08/2560
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 18/08/2560
การจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 18/08/2560
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 08/08/2560
การตรวจสอบการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นอนุบล 1 (อุนาบล 3 ขวบ) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 (30%) เพิ่มเติม 08/08/2560
ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสมถรรนะบุคลากรผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2560 27/07/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการสึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) เพิ่มเติม 26/07/2560
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตามโครงการ "การพัฒนากระบวนงานในจัดทำแผนและขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561-2563" 21/07/2560
การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู้มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก) งบดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2560 13/07/2560
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) 11/07/2560
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3/07/2560
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกรุตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ 29/06/2560
การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ประสบอุบัติภัย 14/06/2560
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในระบบ EMIS 13/06/2560
การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13/06/2560
สำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2560 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 9/06/2560
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 2/06/2560
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 26/04/2560
บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center
การจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้า (แก้ไข) 26/04/2560
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 20/04/2560
จัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายการค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 7/04/2560
โครงการพัฒนาประสิทภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 28/03/2560
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 ค่าพาหนะสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 28/03/2560
ขอเชิญประชุม 27/03/2560
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC และการประมวลผลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 20/03/2560
การชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17/03/2560
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15/03/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%) 25/01/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการสึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (30%) 21/12/2559
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 21/12/2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำราคากลางและแนวทางคำนวณงานก่อสร้าง การควบคุมงาน การตรวจรับงานก่อสร้าง" 21/10/2559
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมรบบไฟฟ้า - ประปา ภายในโรงเรียน 19/10/2559
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 19/10/2559
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 19/10/2559
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 18/10/2559
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายกรเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการ 18/10/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%) 10/10/2559
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับก่อสร้างโครงการบิหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 05/10/2559
การจัดสรรงบประมาณเงอนเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 30/09/2559
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 30/09/2559
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 30/09/2559
จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมติ 12/09/2559
เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 12/09/2559
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 08/09/2559
จัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน 1/09/2559
จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 1/09/2559
การจัดสรสรรงบประมาณปี 2559 ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรีย 31/08/2559
การประชุมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลประกอบร่างแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 31/08/2559
จัดสรรงบประมาณเพิ่มประสิทฺธิภาพการบูรณาการสร้างภูมิคุ้นกันทางสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 31/08/2559
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 22/08/2559
ขอเชิญประชุมเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 04/08/2559
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 21/07/2559
บันทึกข้อมูลรายงานความด้อยโอกาส/ขาดแคลน 21/07/2559
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 21/07/2559
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการสึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2559 (30%) 21/07/2559
การขอตั้งงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 23/03/2559
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 09/03/2559
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2559 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยศาสตร์ 05/02/2559
แนวทางการพิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 29/01/2559
ซักซ้อมการรายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนทางีระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ E-MES 29/01/2559
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 29/01/2559
จัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู 28/01/2559
จัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู 20/01/2559
การจัดสรรงบดำเนินงานเพื่อจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 15/01/2559
แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 14/01/2559
ขอให้จัดทำแบบประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 07/01/2559
การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 07/01/2559
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุรภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน 30/12/2558
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%) 28/12/2558
เร่งรัดการดำเนินการงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558-2559 23/12/2558
จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย) รายการค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา 23/12/2558
จัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งสร้าง ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 18/12/2558
ขอเชิญประชุม 15/12/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 15/12/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (30%) 15/12/2558
จัดสรรงบประมาณปี 2559 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมกัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล 26/11/2558
การจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา 16/11/2558
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 รายการค่าเช่าบ้าน 05/11/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 05/11/2558
จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3/11/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 28/10/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐%) 12/10/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12/10/2558
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พงศ. 2559 ของสำนักงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 05/09/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐกลาง 05/09/2558
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 28/09/2558
ส่งแบบรูปรายการที่ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2559 23/09/2558
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (17/09/2558)
การจัดสรรงบประมารปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (17/09/2558)
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 04/09/2558
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 21/08/2558
บัญชีจัดสรรวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 21/08/2558
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 20/08/2558
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา 20/08/2558
จัดสรรวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 18/08/2558
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศ฿กษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ชำรุด เสียหาย 18/08/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน 17/08/2558
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 22/07/2558
แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2558 งลงบทุน ค่าครุภัณฑ์และงบดำเนินงาน 16/07/2558
จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดหาสื่อวัสดุและดำเนินการงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพโครงการโรงเรียนศรีตำบล (15/07/2558)
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%) 03/07/2558
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 03/07/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) เพิ่มเติม 11/06/2558
ขอข้อมูลความขาดแคลนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (9/06/2558)
การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อใปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าปละประปา (30/03/2558)
รายงานข้อมูลผลการเปรียบเทียบการปรับลดค่างานก่อสร้าง ตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างภาครัฐปีงบประมาณ 2558 12/03/2558
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 16/03/2558
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (10/03/2558)
สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 05/03/2558
มาตรการการบริหารงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 23/02/2558
จัดสรรงบประมาณรานจ่านประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (29/01/2558)
จัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 22/01/2558
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 19/01/2558
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16/01/2558
การบันทึกข้อมูลงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบออนไลน์ (16/01/2558)
การรายงานสภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (16/01/2558)
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศง 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (09/01/2558)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 7/01/2558
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 30/12/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (70%) 30/12/2557
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30/12/2557)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 30% (30/12/2557)
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (18/12/2557)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (09/12/2557)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3/12/2557
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบดำเนินงาน ค่าตอบ ใช้สอยและวัสดุ รายการโต๊ะ - เก่าอี้นักเรียน 3/12/2557
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 1/12/2557
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (25/11/2557)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) (25/11/2557)
ขอเชิญประชุม (25/11/2557)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557-2558 รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล รับ-ส่งนักเรียน (19/11/2557)
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (12/11/2557)
ขอให้วิเคราะห์ความจำเป็นขาดแคลนและจัดทำประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง (14/10/2557)
ขอให้วิเคราะห์ความจำเป็นขาดแคลนและจัดทำประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (9/10/2557)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%) 09/10/2557
แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3/10/2557
แจ้งกรอกอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (1/01/2557)
แจ้งกรอกการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ (24/09/2557)
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (23/09/2557)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอยและวัสดุ (23/09/2557)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุด รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าไฟฟ้า (23/09/2557)
จัดสรรงบประมาณเตรียมการรับเสด็จฯ (12/09/2557)
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (08/09/2557)
จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก (4/09/2557)
จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (4/09/2557)
ขอข้อมูลความขาดแคลนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13/08/2557
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6/08/2557
จัดสรรงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 06/08/2557
ขอเชิญประชุม 1/08/2557
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุหนังสือห้องสมุด 25/07/2557
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25/07/2557
ขอเชิญเข้ารับการอบรม 15/07/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557(30%) (09/07/2557)
การจัดสรรงบประมารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ()09/07/2557
การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25/06/2557
การจัดทำประมาณราคาวัสดุแบบใหม่แบ ปร.4,ปร.6 เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพิ่มเติม 24/06/2557
การจัดทำประมาณราคาวัสดุแบบใหม่แบ ปร.4,ปร.6 เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพิ่มเติม 24/06/2557
แจ้งแก้ไขแบบประมาณราคา (2/06/2557)
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (02/06/2557)
โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
แจ้งแก้ไขแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 16/05/2557
การกรอกข้อมูลความขาดแคลน และรายงานความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาฯ 15/05/2557
จัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2557เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 08/05/2557
การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัรฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชการ/วิชาชีพโรงเรียนดีศรีตำบล (06/05/2557)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นและปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่การเรียนรู้ในโรงเรียนของการมาเรียนมรวมและโรงเรียนขนาดเล็ก (1/05/2557)
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน คี่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น ฯ 21/04/2557
ขอข้อมูลประกอบการจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เพิ่มเติม) 21/03/2557
ขอเชิญประชุม (14/03/2557)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการสึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการสึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1(70%) 5/03/2557
แนวทางการบริหารงบประมาณ งบดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (07/01/2557)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก(06/01/57)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ี่ 2/2556 (70%) (20/11/2556)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (19/11/2557)
การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน วันที่ 05/11/2556 เวลา 13:45 น.
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที 1/2556 **วันที่ 7 ตุลาคม 2556**
เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 02/10/2556
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอยและวัสดุ 30/09/2556
แจ้งจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา (26/09/2556)
แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน (29/09/2556)
แจ้งจัดสรรงบประมาณการพััฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระระดับปฐมปฐมวัย (26/09/2556)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกาาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2556 30% เพิ่มเติม (26/09/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย (18/09/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13/09/2556
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (16/09/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย (16/09/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (12/09/2556)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน (10/09/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (06/09/2556)
แจ้จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง (05/09/2556)
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบแปรญัติ)(29/08/2556)
แจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบแปรญัตติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20/08/29
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 3 20/08/2556
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบแปรญัตติ เพิ่มเติม รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด 20/08/2556
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอนแทน ใช้สอยและวัสดุ 19/08/2556
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556(งบแปรญัตติ)เพิ่มเติม(รายการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี) 13/08/2556
แจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพิ่มเติม 07/08/2556
แจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพิ่มเติม (ก่อสร้างสนามฟุตซอล) 6/08/2556
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (6/08/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (26/07/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบแปรญัตติ ครั้งที่ 2 (26/07/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าวัสดุ รายการชุดฝึกทักษะนักเรียน และโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (12/07/2556)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) (19/07/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าครุภัณฑ์ (16/07/2556)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลตจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) 3/07/2556
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบแปกรญัตติ (3/07/2556)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (27/06/2556)
แนวทางการบริหารงบประมาณปี 2556 (งบแปรญัตติ)และแนวทางบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (20/6/2556)
แจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณปี 2556 (20/06/2556)
แนวทางการบริหารงบประมาณปี 2556 (งบแปรญัตติ)และแนวทางการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
การจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือเรียนของสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 (สำรองจ่ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิยอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (70%)
จัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา (28-ก.พ.56)
การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (30%)
จัดสรรโอนงบประมาณปี 2556 ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2555
จัดสรรโอนงบประมาณปี 2556 ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาสากล
คำของบลงทุนโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2553 - 2557 และโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม
การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการ (07/12/2555)
  [ ]
ยังไม่มีรายการใดในกลุ่ม
  [ ]
ยังไม่มีรายการใดในกลุ่ม
  [ ]
ยังไม่มีรายการใดในกลุ่ม
  [ ]
ยังไม่มีรายการใดในกลุ่ม
  [ ]