.:.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ.:.
วันที่ 6 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของโรงเรียนบ้านโหง่นขาม อำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมี นายอเนก รัตน์ปียะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน และ นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ ครู นักเรียน และ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งโรงเรียนบ้านโหง่นขามเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารติดแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันมีนักเรียน 61 คน มีครู 4 คน มีนายรังสรรค์ เสนาพรหม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ครู 1 คน รับผิดชอบสอน 2 ชั้นเรียน ในวิชาที่นักเรียนมีคะแนนน้อย ครูจะจัดเวลาสอนเสริมให้หลังเลิกเรียน การเรียนการสอนอาศัยโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เข้ามาช่วยสอนในวิชาที่ครูไม่มีความถนัด เช่น ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยโรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ และโรงเรียนบ้านดงนา ส่งบุคลากรมาสนับสนุน นอกจากนี้ยังใช้วิทยากรท้องถิ่นช่วยสอนวิชาพื้นฐานการประกอบวิชาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำสมุนไพร การนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และจำหน่ายในพื้นที่ โดยเน้นให้นักเรียนและเยาวชนมีส่วนร่วม และมีความรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูและช่วยให้การเรียนการสอนดีขึ้น ทางโรงเรียนมีปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต แต่ก็ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยแก้ปัญหา ทั้งการผลิตสื่อ และพลังงานประหยัด โดยทำเครื่องมือถนอมอาหาร ทำปลาและเนื้ออบแห้ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนกลางคืนอบโดยแบตเตอร์รี่ นอกจากนี้มีการใช้จักรยานผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ในการชาร์ทแบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์พกพา และการสูบน้ำ มาใช้ทำเกษตร รวมใช้เครื่องยนต์รถไถนา ด้านโครงการอาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค แพะเนื้อและไก่พันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ สามารถจำหน่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวัน และส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาโรงเรียน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการประเมินจาก สำนักงานประเมินผลทางการศึกษาในระดับดีต่อเนื่องกัน 3 ปี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)