.:.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินการงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนดงนา.:.
วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ โดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นายธาดา บุญเทียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงนา ข้าราชการครู นักเรียน และ ประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว