.:.ผู้บริหารโรงเรียนขอพรปีใหม่จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน เขต3.:.
ผอ.สำราญ สามทอง ผอ.สมปอง พวงพั่ว ผอ.สุนีย์รัตนื พวงพั่ว ผอ.อุทัย จำปาเทศ ผอ.คูณดี แสนทอง ผอ.วันชัย สถุลพองและรองผอ.ขอพรปีใหม่จากว่าท่ี ร้อยตรี.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3 ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว