.:.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผูีูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส.:.
ว้าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุขและบุคลากร ขอพรปีใหม่จากนางสาวบุณย์ธฺดา สมชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และนายแพทย์พัฒนา ตันสกุล ผู้อำนวยบการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว