.:. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ.:.
นางจินตนา จำปา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเ้กษตรและสหกรณ์การเกษตรมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติให้กับว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประกอบด้วยกระบอนำ้และกระเป๋าใส่ของเบ็ดเตล็ดซึ่งจะนำไปแจกเด็ก วันท่ี 8 มกราคม 2558 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว