.:.บุคลากรขอพรปีใหม่จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ผอ.อดุลย์ เศษสุวรรณและคณะ นางสาวขนิษฐา สิงห์แก้วผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ สระแก้วผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโขงเจียม นายธนู แก้วเนตรผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศรีเมืองใหม่และคณะ นายธณภณ พันธ์ศรีรองผอ.สพป.อบ.3 และคณะ นายจิตติ เสือสา รองผอ.สพป.อบ.3และคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลขอพรปีใหม่จากว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 วันท่ี 12 ม.ค.58 ณ ห้องปฏิบัติงานท่าน ผอ. วันท่ี 12 ม.ค. 58 นายสุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว