.:.ครูอำเภอตาลสุมจัดงานวันครูประจำปี 2558.:.
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอตาลสุม ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จัดงานวันครูแห่งชาติประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ บรเิวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาลสุม ซึ่ง นายจิตติ เสือสา รองผ้อำนวย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดงานวันครู และเพื่อระลึกพระคุณ ครู อาจารย์ที่สั่งสอนมาให้เป็นคนดี โดยมี ว่าที่ร้อย ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ไปร่วมงานวันครูด้วย ในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี และนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอตาลสุม ให้เกียรติร่วมงานและร่วมแข่งขันกีฬาในวันครูครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)