.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาเรียนร่วม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 พร้อมจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ที่รับผิดชอบในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนนำเข้าร่วมประชุม 25 โรงเรียน (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)