.:.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ครั้งที่ 1/2558.:.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.บำเพ็ญ อินทร์โสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง ประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ครั้งที่ 1/2558 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)