.:.ประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558/.:.
วันที่ 25 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี อ.สพป.อุบลราชธาานี เขต 3 ประธานในการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี รอง ผอ.เขตพื้นที่ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามกรอบและประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)