.:.คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,4และ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี.ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 วันท่ี 8 - 10 เมษายน 2558 ณ วัดสว่างวีระวงศ์ โดยความร่วมมือจากคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,4และ3 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 220 คน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว