.:.อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,3,4.:.
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ เขต 4 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2558 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และ นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบที่ดีด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อขยายการดำเนินงานด้านเครือข่ายครูดี จากทุกสังกัด ... จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ ข่าว