.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลรามชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาบราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.:.
นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว