.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพุ่มเงิน - พุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล.:.
นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะรองผูู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพุ่มเงิน - พุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล วันท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีนายประธีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว