.:.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2.:.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการประชุม"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ โดยมีผู้ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล และครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย สพฐ 211 คน สช.8 คน สังกัด อปท.160 คนรวมจำนวน 410 คน (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)