.:.สพป.อบ.3 ประชุมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และค่ายวินัยทางการเงินของนักเรียน.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราสชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชืงเศรษฐศาสตร์และค่ายวินัยทางการเงินของนักเเรียน วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล โดยมี ดร.ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ ศึกษานเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นวิทยากร และคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นวิทยากรร่วม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว