.:.ประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อปรึกษาหาข้อตกลงเตรียมการบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาต่อไป (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)