.:.ประชุมการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพิ้นคำรับรองการปฏิบัติราชการ.:.
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อปรับเกณฑ์การให้คะแนน และรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ตามตัวชี้วัด ผู้เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามคำรับรองของการปรฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)