.:.ประชุมประธานกลุ่มเหครือข่ายร่วมกับผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)