.:.ประชุมโครงการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 58.:.
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมโครงการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดการประกวด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน เสียสละ มีความสามัคคี สอดคล้องตามหลักค่านิยมไทย 12 ประการของรัฐบาล (มณัญญา ภาพ/ข่าว)