.:.ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต 3 ที่รับผิดชอบกำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อการดำเนินงานตามนโยบาย"ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม (มณัญญา ภาพ/ข่าว)