.:.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่แสดงความสำเร็จและนวัตกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.:.
นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่แสดงความสำเร็จและนวัตกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 คณะกรรมการที่ร่วมประชุมประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ บุญยา นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต3 และ นายอภิชาติ ศรีภาค์ นางอิทนวรรณ บุดดาวงษ์ นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผอ.กลุ่ม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกกลุ่มพัฒนางานในหน้าที่ให้มีกระบวนการพร้อมทั้งพิจารณาและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด ตามเกณฑ์การคัดเลือก ตัดสินผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) และเป็นแบบอย่างได้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)