.:.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ พร้อมด้วย รอง. ผอ.กลุ่ม บคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประกอบด้วย ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สพฐ.ผู้รับผิชอบโครงการ นายทองคูณ หนองพร้าว ศน.สพม.๓๒ และนายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศน.สพม.๒๙ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)