.:.การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย.:.
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพือยกระดับและพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีข้าราชการครูปฐมวัยในสังกัดฯเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)