.:.อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ(PISA).:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 165 คน ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ (มณัญญา ภาพ/ข่าว)