.:.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง.:.
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยโรงรียนนำร่อง บ้านนักวิทยาศตร์น้อย รุ่นที่ 5 ปี 2558 ครั้งที่ 1 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2558 ณ หอประชุมแก่สะพือ มีข้าราชการครูปฐมวัยเข้าอบรมประมาณ 40 ราย (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)