.:.อบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน".:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ตามโครงการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 พักค้างคีืน 2 วัน 1 คืน ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ประธานนักเรียน 1 คน และกรรมการนักเรียน 1 คน และครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ครูแนะแนว รวม 3 คน รวมทั้งสิ้น 165 คน โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีการอบรม ซึ่ง นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)