.:.การอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL).:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้ข้าราชการครูที่สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันกับ ข้าราชการครูที่สอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 2 เพื่อปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL)ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ สำหรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ที่รับผิดชอบได้ร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)