.:.อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน.:.
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสำหรับสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในทุกกลุ่ม โดยมี นายสุรเวศ มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)