.:.การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ปรการ.:.
วันที่ 1 กันยายน 2558 สำป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่ง ดร.ธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการเปืดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางสาวณัฐณิชา อินทร์นนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดอบรม มีผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการครูที่สอนระดับปฐมวัยจำนวน 210 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)