.:.การประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (BBL).:.
วันที่ 30 กันยายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินการ ติดตามนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียน (BBL) การอ่านออกเขียนได้ ภายใน 1 ปี และมีการประเมินผลเป็นรูปธรรม ให้กับครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 1 คน รวม 211 ราย โดยมี นายอภิชาติ ศรีภาค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล บรรยายพิเศษ ส่วน นางอัจฉรา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ เจ้าของโครงการได้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)