.:.การอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูไทย.:.
วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูไทย (Communicative English for Thai Educators) ในระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมี นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแดง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรม ผู้เข้าอบรม ผอ.โรงเรียน และครูในกลุ่มเครื่อข่ายที่ 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 6 โรงเรียน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)