.:.ประชุมผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.:.
วันที่ 2 มีนาคม 2559 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจราชการในแต่ละสังกัดที่เกี่ยวข้องจังหวัดอุบลราชธานี กรณีปกติ และแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 10 นโยบายสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"ให้อ่านออก เขียนได้ และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้" มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดตามลำดับ โดยร่วมตรวจ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)