.:.ประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการโรงเรียนเครือข่ายสุจริต.:.
วันที่ 4 เมษายน 2559 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง.ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(โรงเรียนสุจริตเครือข่าย) สพป.อบ.3 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้รวมประชุมมี นายอดุลย์ ผินโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู จำนวน 22 โรงเรียน (มมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)