.:.อบรมปฏิบัติการพัฒนาโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น ( Building Skill for Debate).:.
ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ประธานในการเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษอังกฤษระดับเบื้องต้นสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน(Building Skill for Debate) ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทว๊ศักดิ์ นามศรีร ผอ.สพป.อุบลราชธานี กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมคือตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในแต่ละเขตๆละ ๒ คนของโชนอิสานตอนล่าง (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)