.:.การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ครังที่ 3 ระดับภูมิภาค จุดแข่งขันที่ 1 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559.:.
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ครังที่ 3 ระดับภูมิภาค จุดแข่งขันที่ 1 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559