.:.ผลงานการออกแบบนักประชาสัมพันธ์ของ สพป.อบ.3.:.
ผลงานของตัวแทนกลุ่มเครื่อข่ายสถานศึกษา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 ร่วมทำผลงานการออกแบบ Obec Line ส่ง สพป.อบ 3