.:.ว่าท่ี ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ3 ตรวจเยี่่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.3 พร้อมนายสถิตย์ พิมพ์ทราย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ เพื่อเตรียมการรับการประเมิน โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ วันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ โดยมีนายพบตะวัน พานอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้และคณะครูให้การต้อนรับ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว