.:.ปฏิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม 2559.:.
นายอภิชาตื ศรีภาค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะบุคลากรเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต วันท่ี 8 สิงหาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว