.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมประชุมการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 รองผอ. ผอ.กลุ่มและศึกษานิเแทศก์ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทำ MOU การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดกับ ผอ.สพป. ผอ.สพม. และผอ.สพป.ผอ.สพม.ทำ MOU การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว