.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2559.:.
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนประชุม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการสังกัด สพป.อบ.3 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้ารับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลังจากนั้น ผอ.สพป.อบ.3 ได้มอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2561 มอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดสำหรับท่านที่เกิดในเดือนสิงหาคม ตามลำดับ (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)