.:.ประชุมคณะทำงานจัดทำการผลิตและถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบเพลงประจำ สพป.อบ.3.:.
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 กลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุมคณะทำงานจัดทำขอบข่ายและรายละเอียดประกอบการผลิตและถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบเพลงประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)