.:.สำนักงานเขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3o นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว