.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว