.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พังงา.:.
นายจักรพันธ์ ไชยยิ่ง กฤษศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีต้อนรับคณะท่ีมาศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เขต 1 วันท่ี 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว