.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และการสร้างเสริมวินัยทางการเงินโรงเรียนในสังกัด.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี รองผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และการเสริมสร้างวินัยทางการเงินโรงเรียนในสังกัด วันท่ี 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว