.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แข่งขันกีฬา สพฐ. เอ พี ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีแข่งขันกีฬา สพฐ เอ พีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 12 ฉลองครบรอบ 12 ปี กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างผู้นำ การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา วันท่ี 2 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขันจำนวน 5 โรงเรียนเพือคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับจังหวัดและโรงเรียนท่ีได้เข้ารับการแข่งขันมี 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านแขมใต้นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว