.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นท่ีัการศึกษาสุจริต.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและนำกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 5 กันยายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว