.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ.:.
นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพ้ฒนากิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2559 วันท่ี 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว